PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

1. ĐƠN GIÁ PHIÊN DỊCH (通訳) STT (番) Tên dịch vụ (サービス) Phí phiên dịch 通訳料金) 1 Dịch thương mại 商談通訳 90 ~120 USD/ngày (8 tiếng) 90~120米ドル/1日(8時間) 2 Dịch hội thảo 会議での逐次通訳 120~180 USD/ngày (8 tiếng) 120-180米ドル/1日(8時間) 3 Dịch dài hạn 通訳者長期派遣 40~70 USD/ngày (8 tiếng) 40~70米ドル/1日(8時間) 4 Dịch … Đọc Thêm

BIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

yukicenter.com

1. ĐƠN GIÁ Bảng chi phí dịch thuật STT (番) Tên dịch vụ (サービス) Phí biên dịch (翻訳料金) 1 Biên dịch Anh- Việt tài liệu chuyên ngành 英語→ベトナム語専門翻訳 5 - 10 USD/trang A4 5 - 10  米ドル/A4ページ 2 Biên dịch Anh- Việt tài liệu thông thường 英語→ベトナム語一般文書翻訳 4 - 7 USD/trang A4 4 - 7  米ドル/A4ページ 3 Biên dịch Việt-Anh tài liệu chuyên … Đọc Thêm

Translate »